Αυτά είναι τα σκληρά προαπαιτούμενα που υπάρχουν στο πολυνομοσχέδιο

Ανοίγει ο δρόμος για την επίτευξη μίας συνολικής συμφωνίας στη σύνοδο της 21ης Ιουνίου με το υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο και με το οποίο ρυθμίζονται μια σειρά από προαπαιτούμενα μέτρα που άπτονται της 4ης και τελευταίας αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος.

Με το πολυνομοσχέδιο:

Δεσμεύονται τα αποθεματικά φορέων (για ταμειακά διαθέσιμα)
Καταργείται από το 2019 ο φόρος υπεραξίας ακινήτων
Αίρεται το τραπεζικό απόρρητο σε όσους μπουν στον Νόμο Κατσέλη
Διπλασιάζονται τα διόδια στην Εγνατία Οδό
Περιστασιακά εργαζόμενοι με εισόδημα ως 6.000€ δεν χάνουν το αφορολόγητο
Δωρεάν παραχώρηση α΄ κατοικίας έως 200 τ.μ. απαλλάσσεται από το τεκμαρτό
Απαλλάσσονται από ΦΠΑ μικρές επιχειρήσεις & όσοι κάνουν πρώτη φορά έναρξη
Καπνικά:  Αποζημίωση θα πληρώνουν στο δημόσιο οι επιχειρήσεις παραγωγής καπνικών προϊόντων  σε κάθε περίπτωση που κατάσχονται γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά τους, 50.000 τεμαχίων και άνω.

Κίνητρα για απασχόληση: Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά:

α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους και

β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους

Προκαταβολή φόρου: Η μείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την απόκτηση για πρώτη φορά εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξαρτήτως υποχρέωσης έναρξης εργασιών και όχι σε άλλες κατηγορίες

Εγγυήσεις και για μπλοκαρισμένα ΑΦΜ. Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών, και κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής , απαιτείται η κατάθεση εγγύησης το ύψος της οποίας συναρτάται με το ύψος της φοροδιαφυγής, το λόγο. της αναστολής και την τυχόν υποτροπή, με ελάχιστο ποσό εγγύησης 15.000 ευρώ.

Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποβάλλει δήλωση έναρξης και μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, που υποβάλλει τη δήλωση:

1. υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου είχε ανασταλεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παρ. 4, ή

2.  άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα 5 έτη πριν από την υποβολή της δήλωσης, φορολογικά έτη, ως φυσικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί ή,

3. άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα 5 φορολογικά έτη πριν την υποβολή της δήλωσης, ως νομικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί.

Ξεναγοί: Στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%.

Κινηματογράφος :  Παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την παραγωγή στην Ελλάδα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων . προβλέπεται έκπτωση 30% των επιλέξιμων δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού ή νομικού προσώπου που χρηματοδοτεί το έργο και είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στη χώρα. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους παραγωγής.

Το πολυνομοσχέδιο μαζί με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής ( 2019 -2022) που αποτελεί σημαντικό μέρος του πρώτου και ενσωματώνει πλεονάσματα (ως το 5,19% του ΑΕΠ) και παροχές (3,6 δις.) ως το 2022,αναμένεται να ψηφιστούν την επόμενη εβδομάδα, 14 Ιουνίου, από την Βουλή.

Της ψήφισης του Εφαρμοστικού νόμου θα ακολουθήσει η σύνταξη της έκθεσης συμμόρφωσης από τους δανειστές, έως τις 19 Ιουνίου, στην οποία θα περιλαμβάνεται και το κείμενο με την νέα ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Η έκθεση αυτή, μαζί με αυτές της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα παρουσιαστούν  στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου που είναι κομβικό για μία συμφωνία «πακέτο» ( χρέος, 4η αξιολόγηση, μεταμνημονιακό πλαίσιο εποπτείας).

Στο EuroWorking Group – EWG που συνήλθε στο Παρίσι την περασμένη Πέμπτη το βράδυ το κλίμα για την Ελλάδα ήταν θετικό, αφού τα όργανα των θεσμών αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει στα προαπαιτούμενα μέτρα… κλείνοντας το μάτι στον αναπληρωτή υπουργό  Οικονομικών Γιώργο Χουλαριάκη ότι η Αθήνα οδεύει προς την «καθαρή» έξοδο από τα μνημόνια.

Στην ίδια συνεδρίαση, υπό τη μορφή δείπνου, η Ευρωομάδα αποδέχτηκε την πρόταση των θεσμών για μία «ενισχυμένη συνεργασία», ένα εργαλείο στήριξης σταθερότητας το οποίο περιλαμβάνεται στην δανειστική εργαλειοθήκη του ΕSM. Το «εργαλείο» αυτό θα αποκαλυφθεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες στη σύνοδο του Λουξεμβούργου, ενώ μέχρι τότε θα υπάρξουν εντατικές συζητήσεις για το ελληνικό χρέος με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα σε Γερμανία και ΔΝΤ.

Οι διαπραγματεύσεις του Washington Group στην γαλλική πρωτεύουσα κατέληξαν σε αποτυχία από τη στιγμή που το Βερολίνο δεν συμφωνεί με την πρόταση επιμήκυνσης των δανείων που θέτει το ΔΝΤ για τα δάνεια της Ελλάδας από το δεύτερο μνημόνιο (EFSF). Ο Γερμανικός άξονας επιμένει σε επιμήκυνση 3 έως-5 έτη, με το ΔΝΤ να ζητά χθες ακόμη 15ετή επιμήκυνση, διαφορετικά το ελληνικό χρέος δεν θα είναι βιώσιμο. Σημειώνεται ότι η συμβιβαστική λύση, όπως εκφράστηκε από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο αφορά σε μία παράταση 8 – 10 ετών. Αυτά συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης.

Την Παρασκευή, η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνκελα Μέρκελ μιλώντας σε forum στο Βερολίνο εμφανίστηκε αισιόδοξη  στο θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. « Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα βρεθεί μια καλή λύση για την Ελλάδα» είπε η κα Μέρκελ, εμφανώς προβληματισμένη για τα όσα συμβαίνουν δίπλα από την χώρα μας στην Ιταλία.  Οι προβολείς πάντως έχουν ήδη στραφεί στην συνάντηση Μέρκελ – Λαγκάρντ που θα γίνει στο Βερολίνο την Δευτέρα 11 του μήνα στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου των Οικονομικών Οργανισμών.  Παρούσα θα είναι η κα Λαγκάρντ και στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Σε ότι αφορά την δόση του 1 δισ. ευρώ που απομένει από την 3η αξιολόγηση η συζήτηση για την αποδέσμευση της μεταφέρθηκε για την επόμενη εβδομάδα στη νέα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ESM.

πηγή: ANT1