Γ. Καρράς για τον νόμο Κατσέλη: Nα περιοριστεί η αρχική οφειλή υπέρ των συνοφειλετών και των εγγυητών».

Μια κατάφωρη αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα,φέρνω προς συζήτηση στη Βουλή,με Επίκαιρη Ερώτησή μου με θέμα : «Ανάγκη επέκτασης της ισχύος της δικαστικής απόφασης του νόμου για τα «υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», που περιορίζει την αρχική οφειλή και υπέρ των συνοφειλετών και των εγγυητών».

Προς  τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κο Δήμο Παπαδημητρίου

 

Θέμα:  Ανάγκη  επέκτασης της ισχύος της  δικαστικής απόφασης του νόμου για τα «υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», που περιορίζει την αρχική οφειλή και υπέρ των συνοφειλετών και των εγγυητών.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Όπως είναι γνωστό, στη διαδικασία του Ν 3869/2010, για τη «ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», υπάγεται το πρόσωπο του συγκεκριμένου κάθε φορά οφειλέτη, που υποβάλλει την αίτηση, χωρίς η τυχόν θετική απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται να ωφελεί τους συνοφειλέτες ή τους εγγυητές, οι οποίοι συνήθως είναι στενοί συγγενείς του και ενεργούν προς εξυπηρέτησή του, χωρίς δικό τους συμφέρον. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστωτές διατηρούν τις απαιτήσεις τους κατά του συνοφειλέτη ή του εγγυητή στο σύνολο της οφειλής, ακόμη και μετά την αναδιάρθρωση(περιορισμό) των χρεών του οφειλέτη ή ακόμη και μετά την κατ’ άρθρο 11 οριστική απαλλαγή του από το ανεξόφλητο τμήμα τους.

 

Τούτο άλλωστε ρητά ορίζεται, στο άρθρο 12 του ν.3869/2010: « Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται έναντι των εγγυητών, των εις ολόκληρον υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε αναγωγή». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο συνοφειλέτης ή ο εγγυητής δεν έχει κανένα δικαίωμα να στραφεί κατά του οφειλέτη, αν  ικανοποιήσει τους πιστωτές του οφειλέτη, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται το άρθρο 858 ΑΚ. Έτσι, ενώ με την  δικαστική απόφαση του ν.3869/2010, είναι αποδεδειγμένο ότι έχει μεταβληθεί ουσιωδώς και σε βάρος του η οικονομική κατάσταση του πρωτοφειλέτη, εν τούτοις η μεταβολή αυτή δεν περιορίζει τις υποχρεώσεις του συνοφειλέτη ή του εγγυητή, στα ποσά που καθόρισε το δικαστήριο, αν και  είχαν παράσχει τις εγγυήσεις τους με βάση την οικονομική κατάσταση του πρωτοφειλέτη κατά το χρόνο λήψεως του δανείου και όταν το ίδρυμα που το χορήγησε, αποδέχετο ότι μπορούσε να εξυπηρετήσει το δάνειο.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Α. Προτίθεται να λάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε η ισχύς της θετικής απόφασης του ν.3869/2010 για τον πρωτοφειλέτη,  να  ισχύει αυτοδικαίως και για τον συνοφειλέτη ή  τον εγγυητή;

 

Β. Προτίθεται, ειδικότερα, η ευθύνη του συνοφειλέτη ή του εγγυητή να περιορίζεται στο ποσό που καθόρισε το δικαστήριο για τον πρωτοφειλέτη, χωρίς υποχρέωση των τελευταίων να προσφύγουν και αυτοί στο δικαστήριο  ;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος-Δημήτριος Καρράς